Nhóm 35. Quảng cáo; Kinh doanh; Văn phòng

Nhóm 35. Quảng cáo;

Quản lý kinh doanh;

Quản lý giao dịch;

Hoạt động văn phòng.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm những dịch vụ do cá nhân hoặc các tổ chức tiến hành

nhằm mục đích chính là:

(1) Giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một công ty thương mại, hoặc

(2) Giúp đỡ một xí nghiệp công nghiệp hoặc thương mại điều hành việc kinh

doanh hoặc thương mại, cũng như các dịch vụ của các cơ sở quảng cáo chịu trách

nhiệm liên hệ với công chúng, tuyên bố hoặc thông báo bằng mọi phương tiện truyền

thông và liên quan đến mọi loại hàng hoá hoặc dịch vụ.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) vì

lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này; các dịch vụ này có thể

được cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt

hàng từ ca-ta-lô hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ: trang

web hoặc các chương trình mua bán trên tivi.

- Các dịch vụ gồm việc đăng ký , sao chép, soạn thảo, sưu tập, chuyển giao

hoặc hệ thống hoá các thông báo và đăng ký dạng văn bản, cũng như việc sưu tập các

số liệu toán học hay thống kê;

- Các dịch vụ của các hãng quảng cáo và các dịch vụ như phát hành các tờ

quảng cáo, trực tiếp hay qua bưu điện, phát hành các mẫu hàng, nhóm này có thể liên

quan đến việc quảng cáo những dịch vụ khác như các dịch vụ liên quan đến việc vay

vốn của ngân hàng hoặc quảng cáo bằng đài phát thanh.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Các dịch vụ như đánh giá và báo cáo của các kỹ sư không có quan hệ trực

tiếp đến hoạt động điều hành công việc trong một hãng thương mại hay công nghiệp

(tra Danh mục dịch vụ theo vần chữ cái);