Nhóm 36. Bảo hiểm; Tài chính; Bất động sản

Nhóm 36. Bảo hiểm ;

Tài chính;

Tiền tệ;

Bất động sản.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các dịch vụ tài chính và tiền tệ, các dịch vụ liên quan

đến những hợp đồng bảo hiểm các loại.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Các dịch vụ liên quan đến tài chính hoặc tiền tệ như;

a) Các dịch vụ của tất cả các cơ sở ngân hàng thành lập hoặc những cơ quan có

liên quan đến chúng như văn phòng hối đoái hay bồi thường;

b) Các dịch vụ của các cơ sở tín dụng không phải ngân hàng như các hiệp hội

hợp tác về tín dụng, các công ty tài chính tư nhân, người cho vay, v.v .;

c) Các dịch vụ uỷ thác đầu tư, các dịch vụ của các công ty cổ phần;

d) Các dịch vụ của hãng môi giới về cổ phần và tài sản;

e) Các dịch vụ liên quan đến các công việc tiền tệ do các đại diện uỷ thác bảo

đảm;

f) Các dịch vụ liên quan đến việc phát hành séc du lịch và thư tín dụng;

- Các dịch vụ của các quản trị viên bất động sản, tức là các dịch vụ về thuê nhà,

đánh giá bất động sản hoặc cấp vốn;

- Các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm như các dịch vụ của các hãng hoặc người

môi giới có liên quan đến bảo hiểm, các dịch vụ được thực hiện cho người bảo hiểm

và cho người được bảo hiểm, dịch vụ về ký hợp đồng bảo hiểm.