Nhóm 37. Xây dựng; Sửa chữa; Lắp đặt

Nhóm 37. Xây dựng;

Sửa chữa;

Lắp đặt.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm những dịch vụ do chủ thầu hoặc người thầu lại tiến

hành xây dựng hoặc làm nhà cửa lâu bền, cũng như các dịch vụ tiến hành bởi các cá

nhân hay các tổ chức được thuê phục chế các đối tượng theo trạng thái ban đầu của

chúng hoặc bảo quản mà không làm thay đổi các đặc tính vật lý hay hoá học của

chúng.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Các dịch vụ có liên quan đến việc xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập

hay các tuyến truyền tải, các dịch vụ về các công việc chuyên môn hoá trong lĩnh vực

xây dựng như công việc của thợ sơn, thợ đặt đường ống, thợ đặt hệ thống sưởi hoặc

thợ lợp nhà;

- Các dịch vụ phụ trợ cho các dịch vụ xây dựng như kiểm tra dự án xây dựng;

- Các dịch vụ chế tạo tàu thuyền;

- Các dịch vụ gồm thuê công cụ hoặc vật liệu xây dựng;

- Các dịch vụ tu sửa như các dịch vụ bảo đảm việc đưa bất kỳ một đối tượng

nào về trạng thái tốt sau khi hao mòn, thiệt hại, hư hỏng hay bị phá huỷ một phần

(phục hồi một toà nhà hay một đối tượng khác đang tồn tại đã trở nên thiếu hoàn

thiện và phải phục hồi về trạng thái ban đầu của nó);

- Các dịch vụ khác nhau về tu sửa như các dịch vụ về điện, đồ đạc, dụng cụ,

công cụ v.v. . .;

- Các dịch vụ bảo dưỡng nhằm giữ cho đối tượng ở dạng ban đầu mà không

làm thay đổi những đặc tính của nó (xem phấn chú thích của Nhóm 40 để thấy rõ sự

khác biệt giữa nhóm này và Nhóm 40).

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Các dịch vụ về lưu giữ hàng như quần áo và xe cộ (Nhóm 39);

- Các dịch vụ liên quan đến nhuộm vải vóc hay quần áo (Nhóm 40).