Nhóm 38. Viễn thông

Nhóm 38. Viễn thông.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các dịch vụ cho phép ít nhất một người liên lạc với

một người khác bằng phương tiện cảm biến. Ðó là những dịch vụ:

(1) Cho phép một người đàm thoại với một người khác,

(2) Truyền tin nhắn từ người này tới người khác, và

(3) Ðể một người liên lạc với một người khác bằng cách nghe hoặc nhìn (radio

và vô tuyến truyền hình).

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình.

Nhóm này đặc biệt không gồm:

- Các dịch vụ quảng cáo qua đài phát thanh (Nhóm 35).