Nhóm 39. Vận tải; Đóng gói; Lưu giữ hàng hóa

Nhóm 39. Vận tải;

Ðóng gói và lưu giữ hàng hoá;

Du lịch.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các dịch vụ về vận chuyển hành khách hay hàng hoá

từ vị trí này đến vị trí khác (bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, đường không hay

đường ống) và các dịch vụ cần thiết liên quan đến việc vận chuyển đó, cũng như các

dịch vụ liên quan đến việc lưu giữ các loại hàng hoá trong kho hàng hoặc trong toà

nhà khác để bảo quản hoặc bảo vệ.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Các dịch vụ do các công ty khai thác các bến, ga, cầu phà, đường sắt và

đường bộ v.v. tiến hành và được người thực hiện việc vận chuyển sử dụng;

- Các dịch vụ liên quan đến việc cho thuê phương tiện vận chuyển;

- Các dịch vụ về lai kéo đường biển, dỡ hàng, hoạt động của cảng, âu tàu và

cứu hộ các tàu hàng bị đắm;

- Các dịch vụ liên quan đến hoạt động của sân bay;

- Các dịch vụ liên quan đến đóng kiện, bao gói hàng hoá trước khi chuyển đi;

- Các dịch vụ về thông báo các chuyến vận chuyển hành khách hay vận chuyển

hàng hoá do người môi giới và các hãng du lịch thực hiện, thông tin về biểu giá, bảng

giờ và phương thức vận chuyển;

- Các dịch vụ liên quan đến việc kiểm tra xe cộ hoặc hàng hoá trước khi vận

chuyển.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Các dịch vụ liên quan đến việc quảng cáo các hãng vận tải như phát hành các

tờ quảng cáo hoặc quảng cáo trên đài phát thanh (Nhóm 35);

- Các dịch vụ liên quan đến việc phát hành séc du lịch hay thư tín dụng do

người môi giới hay các hãng du lịch thực hiện (Nhóm 36);

- Các dịch vụ liên quan đến các loại bảo hiểm (thương mại, hoả hoạn và tính

mạng) trong quá trình vận chuyển hành khách hoặc hàng hoá (Nhóm 36);

- Các dịch vụ được tiến hành khi bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ cũng như bảo

quản hoặc sửa chữa các đối tượng liên quan đến việc vận chuyển hành khách hoặc

hàng hoá (Nhóm 37);

- Các dịch vụ liên quan đến việc đặt buồng khách sạn do các hãng du lịch hay

người môi giới tiến hành (Nhóm 43).