Nhóm 40. Xử lý vật liệu

Nhóm 40. Xử lý vật liệu.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các dịch vụ không được phân vào các nhóm khác,

được thực hiện bằng việc xử lý hoặc biến đổi về cơ học hoặc hoá học các chất vô cơ

hay hữu cơ hoặc các vật thể.

Vì mục đích phân loại, nhãn hiệu được coi là nhãn hiệu dịch vụ chỉ trong

những trường hợp mà việc xử lý hay việc biến đổi được thực hiện vì lợi ích của một

người khác, cũng vì mục đích phân loại, một nhãn hiệu được coi là nhãn hiệu hàng

hoá trong mọi trường hợp khi chất liệu hoặc vật thể được đem bán bởi người đã xử lý

hoặc biến đổi nó.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Các dịch vụ về biến đổi vật thể hay chất và về bất kỳ công nghệ xử lý nào

làm thay đổi các đặc tính cơ bản của chúng (thí dụ: nhuộm một bộ quần áo); do vậy,

dịch vụ bảo dưỡng mặc dù thường xếp ở Nhóm 37, sẽ được đưa vào Nhóm 40 nếu nó

tạo ra một thay đổi như vậy (ví dụ: mạ crôm cơ cấu giảm chấn của ô tô);

- Các dịch vụ về xử lý vật liệu trong quy trình sản xuất chất hoặc vật thể bất kỳ

nhưng không phải là công trình xây dựng; ví dụ như các dịch vụ về cắt, đẽo, gọt,

đánh bóng bằng cách mài mòn hoặc bọc kim loại.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Các dịch vụ về sửa chữa (Nhóm 37).