Nhóm 41. Giáo dục; Giải trí

Nhóm 41. Giáo dục;

Ðào tạo;

Giải trí;

Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các dịch vụ do các cơ quan hoặc cá nhân thực hiện để

phát triển các năng lực tinh thần của người hoặc động vật cũng như các dịch vụ để

giải trí hoặc để thu hút sự chú ý.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Các dịch vụ về giáo dục người hoặc dạy thú dưới mọi hình thức;

- Các dịch vụ có mục đích chính là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi

người;

- Trình bày các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật cho công chúng nhằm mục

đích văn hoá hoặc giáo dục.