Nhóm 42. Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng

Nhóm 42. Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng;

Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp;

Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính;

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các dịch vụ do các cá nhân tiến hành riêng lẻ hay tập thể liên

quan đến các khía cạnh lý thuyết hay thực hành của các lĩnh vực hoạt động phức tạp,

những dịch vụ này do các thành viên nghề nghiệp thực hiện như các nhà hoá học, vật

lý, kỹ sư, các chuyên gia lập trình máy tính, v.v...

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Các dịch vụ của các kỹ sư thực hiện các đánh giá, ước tính, nghiên cứu và

báo cáo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ;

- Các dịch vụ nghiên cứu khoa học cho mục đích y học.

Nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Nghiên cứu và các đánh giá kinh doanh (Nhóm 35);

- Xử lý văn bản và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính (Nhóm 35);

- Các đánh giá tài chính và ngân sách (Nhóm 36);

- Khai thác mỏ và dầu lửa (Nhóm 37);

- Các dịch vụ lắp đặt và sửa chữa máy tính (phần cứng) (Nhóm 37);

- Các dịch vụ do các thành viên nghề nghiệp thực hiện như bác sỹ, phẫu thuật

thú y, nhà phân tích tâm lý (Nhóm 44);

- Các dịch vụ xét nghiệm y tế (Nhóm 44);

- Thiết kế vườn cây (Nhóm 44).

- Dịch vụ pháp lý (Nhóm 45).