Nhóm 45. Dịch vụ pháp lý; Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; Các dịch vụ cá nhân và xã hội

Nhóm 45. Dịch vụ pháp lý; Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; Các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân;

CHÚ THÍCH:

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Các dịch vụ được cung cấp bởi các luật sư cho các cá nhân, tập thể, tổ chức

và doanh nghiệp.

- Các dịch vụ điều tra và theo dõi liên quan đến an toàn cho người và chủ thể;

- Các dịch vụ cho các cá nhân có liên quan đến các sự kiện xã hội như dịch vụ

hộ tống, dịch vụ hôn lễ, dịch vụ tang lễ.

Nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Các dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động hoặc chức năng

mang tính thương mại (Nhóm 35);

- Các dịch vụ liên quan đến tài chính hoặc tiền tệ và các dịch vụ về bảo hiểm

(Nhóm 36);

- Hộ tống khách du lịch (Nhóm 39);

- Vận tải có đảm bảo an toàn (Nhóm 39);

- Các dịch vụ về giáo dục con người dưới mọi hình thức (Nhóm 41);

- Các buổi trình diễn của các ca sỹ hoặc nghệ sỹ múa (Nhóm 41);

- Dịch vụ về máy tính để bảo vệ phần mềm (Nhóm 42).

- Các dịch vụ cung cấp bởi người khác về chăm sóc y tế, chăm sóc vệ sinh

hoặc chăm sóc sắc đẹp cho người hoặc động vật (Nhóm 44);

- Một số dịch vụ cho thuê (tra Danh mục dịch vụ theo vần chữ cái và điểm b)

của nhận xét chung liên quan đến phân loại dịch vụ)