Nhóm 01. Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp

Nhóm 1. Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp;

Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô;

Phân bón;

Hợp chất chữa cháy;

Chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại;

Chế phẩm để bảo quản thực phẩm;

Chất để thuộc da;

Chất dính dùng trong công nghiệp.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, khoa

học và nông nghiệp, kể cả các chất dùng để chế tạo các sản phẩm thuộc các nhóm

khác.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Phân ủ;

- Muối dùng để bảo quản, không dùng cho thực phẩm .

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Nhựa tự nhiên dạng thô (Nhóm 2);

- Sản phẩm hoá học dùng trong y học (Nhóm 5);

- Chất diệt nấm, diệt cỏ và các chất diệt động vật có hại (Nhóm 5);

- Chất dính dùng cho văn phòng hoặc gia đình (Nhóm 16);

- Muối dùng để bảo quản thực phẩm (Nhóm 30);

- Lớp phủ bằng rơm (Nhóm 31);


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM