Nhóm 06. Kim loại thường và hợp kim của chúng

Nhóm 6. Kim loại thường và hợp kim của chúng;

Vật liệu xây dựng bằng kim loại;

Cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được;

Vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt;

Cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện;

Hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt;

Ống dẫn và ống bằng kim loại;

Két sắt an toàn;

Sản phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác;

Quặng kim loại.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các kim loại thường chưa được gia công và bán thành

phẩm, cũng như các sản phẩm đơn giản làm từ các kim loại này.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Quặng nhôm (bô-xit) (Nhóm 1);

- Thuỷ ngân, ăng ti moan, kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ (Nhóm 1);

- Kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho các hoạ sĩ, người làm nghề trang trí,

nghề in và nghệ sĩ (Nhóm 2)


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM