Nhóm 12. Xe cộ

Nhóm 12. Xe cộ;

Phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này đặc biệt gồm cả :

- Ðộng cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ;

- Các bộ phận ghép nối và truyền động dùng cho phương tiện giao thông trên

bộ;

- Phương tiện giao thông chạy trên đệm khí.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Một số bộ phận của xe cộ (tra cứu Danh mục hàng hoá theo vần chữ cái);

- Vật liệu kim loại dùng cho đường sắt (Nhóm 6);

- Ðộng cơ, đầu máy , các bộ phận ghép nối và truyền động không dùng cho các

phương tiện giao thông trên bộ (Nhóm 7);

- Các bộ phận của tất cả các loại động cơ và đầu máy các loại (Nhóm 7).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM