Nhóm 13. Vũ khí cháy nổ

Nhóm 13. Vũ khí cháy nổ;

Đạn dược và đầu đạn;

Chất nổ;

Pháo hoa.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm súng ống và các sản phẩm thuốc nổ.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Diêm (Nhóm 34).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM