Nhóm 16. Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong các nhóm khác

Nhóm 16. Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong các nhóm khác;

Ấn phẩm;

Vật liệu để đóng sách;

Ảnh chụp;

Văn phòng phẩm;

Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình;

Vật liệu dùng cho các nghệ sĩ;

Bút lông ;

Máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ);

Ðồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích

này);

Vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác);

Chữ in;

Bản in đúc (clisê).

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm giấy, hàng hoá làm bằng giấy và văn phòng phẩm.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Dao rọc giấy;

- Máy nhân bản;

- Tờ, túi và bao bằng chất dẻo để bao bọc và đóng gói.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Một số sản phẩm bằng giấy và bằng các - tông (tra cứu Danh mục hàng hoá

theo vần chữ cái);

- Thuốc màu (Nhóm 2);

- Dụng cụ cầm tay dùng cho nghệ sĩ (ví dụ cái bay, cái đục cho nhà điêu khắc)

(Nhóm 8).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM