Nhóm 17. Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại

Nhóm 17. Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác;

Bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất;

Vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly;

Ống mềm phi kim loại.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các vật liệu cách điện, cách nhiệt hoặc cách âm và các

chất dẻo sử dụng trong sản xuất dưới dạng tấm, khối hoặc thanh.

Nhóm này đặc biệt gồm có:

- Vật liệu cao su để đắp lốp;

- Vật liệu để nhồi độn bằng cao su hoặc bằng chất dẻo;

- Phao cản chống ô nhiễm.


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM