Nhóm 18. Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các

Nhóm 18. Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các

nhóm khác;

Da động vật; da sống;

Rương, hòm, va li và túi du lịch;

Ô, lọng và gậy chống;

Roi ngựa và yên cương.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm da và giả da, đồ du lịch và không xếp vào các nhóm

khác, và yên cương.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Trang phục, đồ đi chân và đồ đội đầu (tra cứu Danh mục hàng hoá theo vần

chữ cái).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM