Nhóm 19. Vật liệu xây dựng phi kim loại

Nhóm 19. Vật liệu xây dựng phi kim loại;

Ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng;

Asphan, hắc ín, bitum;

Các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được;

Ðài kỷ niệm phi kim loại.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các vật liệu xây dựng phi kim loại.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Gỗ bán thành phẩm (xà, ván, ván ghép);

- Gỗ dán;

- Thuỷ tinh xây dựng (tấm lát, gạch và ngói thuỷ tinh);

- Hạt thuỷ tinh để đánh dấu đường;

- Hộp thư làm bằng các vật liệu xây .

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Chất bảo quản xi măng và chế phẩm chống thấm cho xi măng (Nhóm 1);

- Chất chịu lửa (Nhóm 1).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM