Nhóm 22. Dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi

Nhóm 22. Dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi (không xếp vào các nhóm khác);

Vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo);

Vật liệu sợi dệt dạng thô.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm những sản phẩm dây thừng và buồm, vật liệu để nhồi,

đệm (lót) và vật liệu sợi dệt dạng thô.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Dây và dây bện bằng sợi dệt tự nhiên hoặc nhân tạo, bằng giấy hoặc bằng

chất dẻo.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Một số lưới, bao và túi (tra cứu Danh mục hàng hoá theo vần chữ cái);

- Dây cho nhạc cụ (Nhóm 15);


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM