Nhóm 24. Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác

Nhóm 24. Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác;

Khăn trải bàn và trải giường.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các loại vải dệt và các loại vải phủ dùng cho gia đình.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Khăn trải giường bằng giấy.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Một số loại vải đặc biệt (tra cứu Danh mục hàng hoá theo vần chữ cái);

- Chăn được sưởi nóng bằng điện dùng cho mục đích y tế (Nhóm 10) và không

dùng cho mục đích y tế (Nhóm 11);

- Khăn trải bàn bằng giấy (Nhóm 16);

- Chăn cho ngựa (Nhóm 18).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM