Nhóm 25. Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu

Nhóm 25. Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.

CHÚ THÍCH:

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Một số quần áo và đồ đi chân đặc biệt (tra cứu Danh mục hàng hoá theo vần

chữ cái).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM