Nhóm 26. Ðăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải;

Nhóm 26. Ðăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải;

Khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng;

Hoa nhân tạo.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các loại vật dụng để may quần áo.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Khoá kéo (fermeture).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM