Nhóm 31. Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác

Nhóm 31. Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác;

Ðộng vật sống;

Rau và quả tươi;

Hạt giống, cây và hoa tươi;

Thức ăn cho động vật, mạch nha.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các thổ sản chưa qua bất kỳ một sự chế biến nào để

tiêu dùng, động vật và thực vật sống cũng như thức ăn cho động vật.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Gỗ dạng nguyên liệu;

- Ngũ cốc dạng nguyên liệu;

- Trứng giống để ấp;

- Ðộng vật thân mềm và giáp xác (sống).

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Các chủng vi sinh vật và đỉa dùng cho y tế (Nhóm 5);

- Gỗ bán thành phẩm (Nhóm 19);

- Mồi câu nhân tạo (Nhóm 28).

- Gạo (Nhóm 30);

- Thuốc lá (Nhóm 34);


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM