Nhóm 32. Bia; Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn

Nhóm 32. Bia; Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn;

Ðồ uống hoa quả và nước ép hoa quả;

Xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm bia và đồ uống không bao gồm cồn.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Ðồ uống được khử cồn.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Ðồ uống dùng cho y tế (Nhóm 5);

- Ðồ uống có sữa là chủ yếu (Nhóm 29);

- Ðồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao hoặc sô-cô-la (Nhóm 30).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM