Nhóm 33. Ðồ uống có cồn (trừ bia)

Nhóm 33. Ðồ uống có cồn (trừ bia).

CHÚ THÍCH:

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Thuốc dạng nước của ngành y tế (Nhóm 5);

- Ðồ uống được khử cồn (Nhóm 32).


PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM