Nhóm 34. Thuốc lá


Nhóm 34. Thuốc lá;

Vật dụng cho người hút thuốc;

Diêm.

CHÚ THÍCH:

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Sản phẩm thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế).

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Thuốc hút không có chất thuốc lá dùng cho y tế (Nhóm 5).

PHÂN LOẠI CHO SẢN PHẨM