BIỂU MẪU ĐẦU TƯ MỚI 2015 THEO CV4326/BKHĐT-ĐTNN

MẪU I.10 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ.doc
Xem Tải xuống

MẪU I.11 ĐỀ XUẤT GIÃN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ .doc
Xem Tải xuống

MẪU I.12 THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ .doc
Xem Tải xuống

MẪU I.13 VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ.doc
Xem Tải xuống

MẪU I.14 THÔNG BÁO THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ.doc
Xem Tải xuống

MẪU I.1 VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ.doc
Xem Tải xuống

MẪU I.2 ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ.doc
Xem Tải xuống

MẪU I.3 ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ.doc
Xem Tải xuống

MẪU I.4 ĐỀ XUẤT NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN.doc
Xem Tải xuống

MẪU I.5 GIẢI TRÌNH VỀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ.doc
Xem Tải xuống

MẪU I.6 VĂN BẢN ĐĂNG KÝ GÓP VỐN,MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP.doc
Xem Tải xuống

MẪU I.7 VĂN BẢN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ.doc
Xem Tải xuống

MẪU I.8 VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ.doc
Xem Tải xuống

MẪU I.9 VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP KINH DOANH.doc
Xem Tải xuống