BIỂU MẪU VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI MỚI 2015 THEO CV 4332/BKHĐT - ĐTNN

Mẫu số 1 BẢN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 2 ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 3 BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 4 BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VỀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 5 VĂN BẢN CAM KẾT TỰ THU XẾP NGOẠI TỆ.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 6 VĂN BẢN CAM KẾT THU XẾP NGOẠI TỆ.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 7 THÔNG BÁO XÁC NHẬN THỰC HIỆN NỘP THUẾ.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 8 THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 9 BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ (Quý.....,Năm....) TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NƯỚC NGOÀI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 10 BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM (Năm.......) TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NƯỚC NGOÀI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 11 BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 12 THÔNG BÁO HẾT HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 13 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 14 CÔNG VĂN GIA HẠN CHUYỂN LỢI NHUẬN VỀ NƯỚC.doc
Xem Tải xuống

Mẫu số 15 CÔNG VĂN CHẤP THUẬN GIA HẠN CHUYỂN LỢI NHUẬN VỀ NƯỚC.doc
Xem Tải xuống