Mẫu báo cáo, đơn, bản giải trình về xuất nhập khẩu mua bán phân phối hàng hóa DN FDI


MỤC LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương)

Mời mở xem các mẫu TẠI ĐÂY

Số TT

Danh mục mẫu văn bản

Ký hiệu

Mẫu đơn

1

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

MĐ-1

2

Đơn đề nghị  sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh

MĐ-2

3

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

MĐ-3

4

Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

MĐ-4

5

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

MĐ-5

6

Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá

MĐ-6

Mẫu Giấy phép

7

Giấy phép kinh doanh

GP-1

8

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

GP-2

Mẫu báo cáo của doanh nghiệp

9

Báo cáo thương nhân bán hàng xuất khẩu

BC-1

10

Báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu

BC-2

11

Báo cáo tổng hợp của doanh nghiệp

BC-3

Mẫu báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương

12

Báo cáo cấp phép

BC-4

13

Báo cáo tổng hợp của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương

BC-5

Hướng dẫn

14

Cách ghi ngành, nghề kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá trong Giấy chứng nhận đầu tư

HD-1

15

Phân loại doanh nghiệp hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá trong báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương (BC-4, BC-5)

HD-2


Mời mở xem các mẫu TẠI ĐÂY