03. THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT

1. Trình tự thực hiện:

- Người xin cấp Chứng chỉ định giá đất nộp hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ định giá đất tại Tổng cục Quản lý đất đai.

- Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp Chứng chỉ định giá đất

2. Cách thức thực hiện:

Người xin cấp Chứng chỉ định giá đất nộp hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ định giá đất tại Tổng cục Quản lý đất đai

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Đơn xin cấp Chứng chỉ định giá đất;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;

+ Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học, giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác về thời gian công tác;

+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xin cấp Chứng chỉ định giá đất.

 - Số lượng hồ sơ:  01(bộ).

4. Thời hạn giải quyết

- Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người xin cấp Chứng chỉ định giá đất

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Quản lý đất đai.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ định giá đất.

8. Lệ phí (nếu có):  Không quy định.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin cấp chứng chỉ định giá đất theo Mẫu số 22 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30//6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực ngày 01/7/2014;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, có hiệu lực ngày 01/7/2014

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực ngày 13/8/2014.