CHÍNH SÁCH‎ > ‎

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ


Dch v pháp lý ca chúng tôi cung cp cho Khách hàng được tiến hành theo mt quy trình cht ch, chuyên nghip nhm đm bo cht lượng, hiu qu dch v là tt nht. Quy trình cung cp dch v ca chúng tôi gm các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhn yêu cu dch v, kim tra xung đt, tư vn sơ b;

Bước 2: Nhn và nghiên cu tài liu, h sơ đ xác đnh đường li gii quyết, phm vi dch v;

Bước 3: Lp, gi, chp thun Đ xut dch v và ký kết Hp đng dch v;

Bước 4: Phân công nhân s ph trách thc hin hp đng dch v;

Bước 5: Thc hin Hp đng dch v;

Bước 6: Kim soát cht lượng thc hin dch v;

Bước 7: Thông báo kết qu dch v;

Bước 8: X lý phn hi ca khách hàng;

Bước 9: Phát hành hóa đơn, thanh lý hp đng, bàn giao kết qu.