DỊCH VỤ LUẬT BẤT ĐỘNG SẢN


Tư vấn luật về Kinh doanh bất động sản, Luật đất đai

Tư vấn cấp phép đầu tư kinh doanh Bất động sản

Tư vấn đầu tư góp vốn, mua cổ phần, M & A trong lĩnh vực bất động sản

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản

Tư vấn và soạn hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh Bất động sản

Tư vấn và thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản

Tư vấn pháp lý về phân phối sản phẩm bất động sản

Giải quyết xung đột pháp lý trong hoạt động kinh doanh Bất động sản

Dịch vụ pháp lý tương tự khác về Bất động sản


 Lĩnh vực khác