DỊCH VỤ LUẬT CẠNH TRANH

Tư vấn pháp luật về cạnh tranh, các biện pháp tránh vi phạm cạnh tranh

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ và giải trình hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Tư vấn và thực hiện thủ tục thông báo tập trung kinh tế

Đại diện giải trình quyền hợp pháp và khiếu nại hành vi vi phạm luật cạnh tranh

Đại diện tham gia tố tụng vụ việc khiếu nại vi phạm cạnh tranh 

Dịch vụ pháp lý tương tự khác về cạnh tranh.


 Lĩnh vực khác