DỊCH VỤ LUẬT CHỨNG KHOÁN


Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán

Tư vấn thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng

Tư vấn đầu tư góp vốn, mua cổ phần, M & A trong lĩnh vực chứng khoán

Tư vấn và soạn thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị công ty đại chúng

Thực hiện các công việc pháp lý, thủ tục của công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tư vấn pháp lý, thủ tục liên quan hoạt động của Công ty Chứng khoán, Quỹ đầu tư chứng khoán

Tư vấn và giải quyết xung đột pháp lý trong hoạt động chứng khoán

Dịch vụ pháp lý tương tự khác về chứng khoán