DỊCH VỤ LUẬT ĐẦU TƯ

Tư vấn thủ tục pháp lý về đầu tư tại Việt Nam

Lập Báo cáo nghiên cứu đầu tư (trước đăng ký đầu tư)

Soạn thảo Dự án đầu tư 

Tư vấn và soạn Hợp đồng hợp tác đầu tư

Xin Quyết định chủ trương đầu tư

Xin cấp Chứng nhận đầu tư (trong nước và ra nước ngoài)

Xin chấp thuận góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty Việt Nam

Xin chấp thuận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài

Tư vấn thủ tục đất đai cho dự án

Tư vấn Ưu đãi đầu tư

Xin Giãn tiến độ dự án

Điều chỉnh sửa bổ sung Chứng nhận đầu tư

Xin Giấy phép đáp ứng điều kiện đặc thù, như: Giấy phép phân phối hàng hóa (bán buôn, bán lẻ), Giấy phép cho thuê lại lao động, Giấp phép phân phối LPG, và giấy phép tương tự khác

Tư vấn và Giải quyết xung đột pháp lý liên quan Luật Đầu tư

Dịch vụ pháp lý tương tự khác theo Luật đầu tư.


DỊCH VỤ LUẬT KHÁC