DỊCH VỤ LUẬT ĐẦU TƯ

Cung cấp ý kiến pháp lý về Đầu tư

- Điều kiện pháp lý đầu tư tại Việt Nam
- Thủ tục thuê đất dự án
- Điều kiện pháp lý đầu tư ra nước ngoài
- Mua lại công ty Việt nam
- Quy định về ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Soạn thảo văn bản pháp lý về Đầu tư

- Lập báo cáo nghiên cứu đầu tư
- Lập dự án đầu tư
- Soạn thảo Hợp đồng M&A
- Soạn thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư
- Soạn thảo Điều lệ công ty

Thực hiện thủ tục pháp lý về Đầu tư

- Xin cấp chứng nhận đầu tư
- Xin cấp quyết định chủ trương đầu tư
- Xin cấp chứng nhận mua lại công ty
- Thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư
- Thủ tục điều chỉnh chứng đầu tư
- Thủ tục đất dự án
- Giấy phép điều kiện kinh doanh

Giải quyết tranh chấp pháp lý về Đầu tư

- Giải trình trách nhiệm của nhà đầu tư
- Giải quyết tranh chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư
- Giải quyết tranh chấp tại Trọng tài, Tòa án