DỊCH VỤ LUẬT DOANH NGHIỆP


Cung cấp ý kiến pháp lý về Doanh nghiệp

- Tư vấn tuân thủ thủ tục pháp lý doanh nghiệp
- Tư vấn pháp lý về quản trị công ty
- Tư vấn sáp nhập, mua lại doanh nghiệp
- Tư vấn xử lý các xung đột nội bộ công ty

Soạn thảo văn bản pháp lý về Doanh nghiệp

- Soạn thảo Điều lệ công ty
- Soạn thảo Quy chế nội bộ quản trị công ty
- Soạn thảo Hợp đồng mua lại, sáp nhập công ty

Thực hiện thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp

- Thành lập công ty (vốn Việt Nam và nước ngoài)
- Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
- Thực hiện thủ tục về mua lại, sáp nhập công ty
- Thủ tục pháp lý về huy động vốn hoạt động

Giải quyết tranh chấp pháp lý về Doanh nghiệp

- Giải quyết xung đột nội bộ cổ đông, Ban quản trị
- Giải quyết tranh chấp giữa công ty với đối tác
- Giải trình trách nhiệm công ty với cơ quan quản lý
- Hòa giải thương mại, hoặc tranh tụng tại Trọng tài, Tòa Án