DỊCH VỤ LUẬT DOANH NGHIỆP

Thành lập doanh nghiệp (vốn Việt Nam và nước ngoài)

Soạn thảo, sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ quản trị công ty đại chúng

Soạn thảo quy chế tổ chức và hoạt động bộ máy công ty

Tư vấn pháp lý về tổ chức và hoạt động công ty

Sửa bổ sung chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Soạn thảo Hồ sơ thành lâp, hồ sơ sửa bổ sung chứng nhận đăng ký 

Tư vấn và soạn hồ sơ, đăng ký hồ sơ chào bán cổ phần

Tư vấn, soạn hợp đồng mua lại và sáp nhập (M & A) công ty và thực hiện thủ tục liên quan

Tư vấn chia, tách, chuyển đổi loại hình công ty

Xin cấp Giấy phép đáp ứng điều kiện pháp lý đặc thù

Tư vấn và Giải quyết xung đột pháp lý liên quan Luật doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý tương tự khác về Luật doanh nghiệp.


DỊCH VỤ LUẬT KHÁC