DỊCH VỤ LUẬT LAO ĐỘNG


Tư vấn quy định pháp lý liên quan người lao động trong công ty

Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Soạn thảo Hợp đồng lao động

Tư vấn và soạn thảo các quy chế liên quan người lao động

Soạn thảo Thỏa ước lao động tập thể

Tư vấn xử lý kỷ luật, sa thải lao động

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thực hiện thủ tục cấp phép đáp ứng điều kiện pháp lý như Xuất khẩu lao động, Cho thuê lại lao động, Đào tạo nghề

Tư vấn và giải quyết xung đột pháp lý về lao động, hợp đồng lao động, xuất khẩu lao động

Dịch vụ pháp lý tương tự khác về Luật lao động.


 Lĩnh vực khác