DỊCH VỤ LUẬT NGOẠI THƯƠNG

Tư vấn pháp luật Việt Nam về xuất nhập khẩu, mua bán hàng hóa quốc tế 

Tư vấn pháp luật thương mại quốc tế, điều kiện điều khoản áp dụng theo luật thương mại quốc tế

Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng ngoại thương, mua bán hàng hóa quốc tế

Tư vấn và soạn thảo hợp đồng ủy thác thương mại quốc tế

Xin Giấy phép đáp ứng các điều kiện pháp lý để được nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam: Giấy phép phân phối (bán buôn, bán lẻ hàng hóa)

Tư vấn thuế xuất nhập khẩu

Giải quyết xung đột pháp lý về Hợp đồng ngoại thương và xung đột khác về ngoại thương

Dịch vụ pháp lý tương tự khác về ngoại thương