DỊCH VỤ LUẬT NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI


Tư vấn thủ tục, điều kiện pháp lý về đăng ký nhượng quyền vào Việt Nam và ra nước ngoài

Soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại (Franchise)

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu) phục vụ nhượng quyền

Soạn thảo và đăng ký hợp đồng cấp quyền sử dụng thương hiệu phục vụ nhượng quyền

Đăng ký nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Tư vấn và giải quyết xung đột pháp lý liên quan nhượng quyền thương mại.

Dịch vụ pháp lý tương tự khác về Nhượng quyền thương mại