CHI PHÍ CHO DỊCH VỤ PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN TÍNH THẾ NÀO ?

Chi phí phải trả cho dịch vụ tư vấn luật thường xuyên được tính thế nào ?

Tùy từng quy mô, phạm vi hoạt động và khối lượng công việc pháp lý dự kiến phát sinh mà Công ty Luật và Khách hàng sẽ có thỏa thuận cụ thể về mức phí cố định hàng tháng cho phù hợp. Hai bên cũng có thể dự liệu mức công việc tối thiểu và mức tối đa để từ đó định ra cách tính phí hợp lý.