NHỮNG VIỆC NÀO KHÔNG THUỘC DỊCH VỤ PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN ?

Những công việc nào không thuộc phạm vi dịch vụ tư vấn luật thường xuyên ?

Bao gồm các công việc sau đây:

- Vụ việc có tranh chấp giữa khách hàng với bên khác;

- Việc xin cấp phép theo thủ tục hành chính;

- Việc yêu cầu bên thứ ba thực hiện nghĩa vụ với khách hàng. Ví dụ: Việc thu hồi nợ, ...;

- Việc tư vấn và soạn thảo văn bản pháp lý mà theo thỏa thuận không thuộc dịch vụ tư vấn thương xuyên;

- Việc tư vấn thường xuyên mà theo thỏa thuận có tổng thời gian phát sinh quá hạn mức thời gian trong một ngày, một tuần hoặc một tháng;

- Công việc khác do hai bên thống nhất bằng phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý thường xuyên.

Chi phí phải trả cho dịch vụ tư vấn luật thường xuyên được tính thế nào ?

Tùy từng quy mô, phạm vi hoạt động và khối lượng công việc pháp lý dự kiến phát sinh mà Công ty Luật và Khách hàng sẽ có thỏa thuận cụ thể về mức phí cố định hàng tháng cho phù hợp. Hai bên cũng có thể dự liệu mức công việc tối thiểu và mức tối đa để từ đó định ra cách tính phí hợp lý.