NHỮNG VIỆC NÀO THUỘC PHẠM VI DỊCH VỤ PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN ?

Nội dung và phạm vi của dịch vụ tư vấn luật thường xuyên là gì ?

Dịch vụ tư vấn vấn pháp  lý thường xuyên thường được xác định ở các công việc như sau:

- Giải đáp trực tiếp, trực tuyến và tức thì các câu hỏi, tình huống pháp lý của Khách hàng qua điện thoại hoặc email;

- Cung cấp văn bản, tài liệu, ấn phẩm, thông tin pháp lý cũ và mới theo yêu cầu của khách hàng;

- Kiểm tra, rà soát các văn bản pháp lý thông thường có nội dung ngắn gọn mà khách hàng đã soạn thảo;

- Soạn thảo các văn bản pháp lý thông thường, có nội dung ngắn gọn;

- Tham gia cùng khách hàng các buổi họp và cho ý kiến các vấn đề pháp lý theo yêu cầu;

- Công việc khác do hai bên thống nhất bằng phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý thường xuyên.