DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Nhằm tạo sự đột phát hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, đầu năm 2014 Chính phủ đã có sự chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo hướng Chuyển toàn bộ tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp cổ phần trong 3 – 4 năm tới, Nhà nước chỉ giữ cổ phần với doanh nghiệp an ninh, quốc phòng, công ích.

Chúng tôi là đơn vị tư vấn pháp lý lâu năm và có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới tái cấu trúc doanh nghiêp, mà cổ phần hoá là gói dịch vụ nằm trong số đó. Các khía cạnh dịch vụ liên quan cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước mà chúng tôi có thể cung cấp hoàn hảo, đó là:

 

* Tư vấn xây dựng lộ trình cổ phần hoá,

* Xác định giá trị doanh nghiệp,

* Xây dựng phương án cổ phần hoá,

* Tư vấn đấu giá lần đầu ra công chúng,

* Tư vấn sau cổ phần hoá.