TẠM NGỪNG, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY


- Tư vấn các vấn đề và điều kiện pháp lý để được tạm ngừng, giải thể hoặc phá sản;

- Tư vấn phương án tối ưu và các rủi ro, lợi thế khi tiến hành tạm ngừng, giải thể, phá sản;

- Thu xếp các điều kiện để đáp ứng khi tiến hành thủ tục tạm ngừng, giải thể, phá sản;

- Thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.