THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP


- Tư vấn thành lập các loại hình công ty như TNHH 1 thành viên, TNHH 2 thành viên, Cổ phần, DN Tư nhân, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh cá thể, thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

- Tư vấn thành lập các loại hình công ty kinh doanh ngành nghề đăc thù như: Công ty Viễn Thông, Công ty Xuất khẩu lao động, Công ty Bảo vệ, Công ty Tài chính, Quỹ tín dụng;

- Tư vấn và thu xếp các điều kiện pháp lý phải đáp ứng khi thành lập công ty như điều kiện về vốn pháp định, tiền ký quỹ, chứng chỉ, giấy phép con;

- Thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.