THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH


- Tư vấn pháp lý các nội dung thay đổi như: Thay đổi cổ đông - thành viên, thay đổi bổ sung ngành nghề, thay đổi các chức danh quản lý, thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở, bổ sung thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

- Tư vấn bổ sung các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và thu xếp để đáp ứng các điều kiện đó như Giấy phép con, vốn pháp định;

- Thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.