ĐIỀU CHỈNH CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung trên Chứng nhận đầu tư;

- Tư vấn và thu xếp các điều kiện pháp lý phát sinh trong quá trình điều chỉnh nội dung chứng nhận đầu tư;

- Tư vấn và xin cấp phép bổ sung các giấy phép kinh doanh phát sinh trong quá trình đề nghị điều chỉnh chứng nhận đầu tư;

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.