THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VỐN NƯỚC NGOÀI


- Tư vấn tổng thể pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế liên quan dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

- Tư vấn các hình thức đầu tư phù hợp với điều kiện và yêu cầu của nhà đầu tư;

- Tư vấn thành lập công ty vốn đầu tư 100% vốn nước ngoài hoặc vốn liên doanh, tư vấn các loại hình doanh nghiệp phù hợp với điều kiện và yêu cầu của nhà đầu tư;

- Tư vấn ngành nghề kinh doanh - đầu tư đáp ứng các điều kiện về đầu tư theo pháp luật Việt nam và điều kiện kinh doanh của nhà đầu tư;

- Tư vấn xin cấp phép hoặc thu xếp các điều kiện phải đáp ứng theo yêu cầu của pháp luật Việt nam với nhà đầu tư nước ngoài;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.