XIN CẤP PHÉP XUẤT - NHẬP KHẨU - PHÂN PHỐI HÀNG HÓA


- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan việc xin cấp phép xuất - nhập khẩu - phân phối hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt nam;

- Thu xếp các điều kiện pháp lý để đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam về cấp phép xuất - nhập khẩu - phân phối hàng hóa tại Việt nam;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý, xin chấp thuận tại các cơ quan bộ ban ngành có thẩm quyền giải quyết.