LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ


- Tư vấn tổng thể về nội dung và các vấn đề liên quan dự án;

- Nghiên cứu và liết dự án đầu tư đảm bảo tính khả thi của dự án;

- Tham gia tư vấn, đàm phán, giải trình triển khai dự án.