DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN THỦ TỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


Hình thức đầu tư

Đầu tư trực tiếp:

- Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

- Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT.

- Đầu tư phát triển kinh doanh.

- Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

- Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

- Các hình thức đầu tư trực tiếp khác.

Đầu tư gián tiếp:

- Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác;

- Thông qua Quỹ đầu tư chứng khoán;Thông qua các định chế tài chính trung gian khác.

Hoạt động đầu tư thông qua mua, bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác của tổ chức, cá nhân và thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp theo quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật khác có liên quan.

Quy định về thủ tục đối với các dự án đầu tư

LĨNH VỰC

QUY MÔ

DỰ ÁN

Dưới

15 tỷ đồng Việt Nam

15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam

300

 tỷ đồng Việt Nam trở lên

Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trong nước

Không phải đăng ký

Đăng ký

đầu tư

Thẩm tra

đầu tư

Nước ngoài

Đăng ký

đầu tư

Đăng ký

đầu tư

Thẩm tra

đầu tư

Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trong nước và nước ngoài

Thẩm tra

đầu tư

Thẩm tra

đầu tư

Thẩm tra

đầu tư

 


                  

Ghi chú:        - UBND tỉnh (TP): UBNDcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

              - Sở KH & ĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư

              - Ban Quản lý: Ban Quản lý các KCN, KCX, KCNC, KKT…

 

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo từng trường hợp

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

 

Đăng ký đầu tư

 

Thẩm tra đầu tư

(nếu dự án thuộc

thẩm quyền chấp thuận

chủ trương đầu tư của

Thủ tướng Chính phủ)

 

Thẩm tra đầu tư

(nếu dự án không thuộc

thẩm quyền chấp thuận

chủ trương đầu tư của

Thủ tướng Chính phủ)

 

Tối đa 15 ngày

Tối đa 55 ngày

Tối đa 45 ngày

 

Số bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (ít nhất 01 bộ gốc):

·         Dự án cần sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ: 10 bộ

·         Dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (thành phố): 08 bộ

·         Đối với dự án thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý: 04 bộ